สีผงหรือสีฝุ่น (Pigment Mixture)
       
       สีที่มีลักษณะเป็นผงละเอียดใช้ผสม
กับเม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ ในการขึ้นรูปเป็น
ชิ้นงานเพื่อให้ชิ้นงานมีสีสันสวยงามตาม
ต้องการ

           ด้วยการคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก การผลิต
สีผงได้ออกแบบสูตรให้เหมาะกับการใช้ของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นงานฉีด
(injection) งานเป่า (blowing) หรืองานขึ้นรูปอื่นๆ โดยบริษัทสามารถ
ตอบสนองของทุกท่านได้ทุกเฉดสีที่ต้องการ พร้อมกับการกระจายตัว
ของสีที่สม่ำเสมอ

           ในขบวนการผลิตสินค้าพลาสติก ปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตคือต้องใช้อุณหภูมิหรือความร้อนสูง จึงต้องใช้สีที่มีความคงทน
ต่อความร้อนสูง  และ  ปัจจุบันมาตรการความปลอดภัยของผู้บริโภคที่
ทั่วโลกให้ความสนใจ โดยเฉพาะข้อกำหนดของทางสหภาพยุโรป เช่น
RoHS , EN 71 Part 3 และ 9 เป็นต้น ทางบริษัทจึงได้คัดสรรวัตถุดิบ
แม่สีที่มีคุณภาพดี ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวมาทำการผลิตเพื่อ
ส่งมอบให้กับลูกค้า

 

Back to first page >>