เม็ดพลาสติกสีพร้อมผลิตชิ้นงาน
(Compound)

    ส่วนผสมของพลาสติก หรือเรซิน
ที่ประกอบด้วยสี และ / หรือ เคมี
สารเติมแต่งต่างๆ  อยู่ในลักษณะที่
เป็นเม็ดสำเร็จรูป   พร้อมใช้งานได้
ทันที   โดยไม่จำเป็นที่จะต้องเติม
สิ่งใดหรือส่วนผสมใดๆ ลงไปเพิ่มอีก

 

 

 

 

 

Back to first page >>