สารเติมแต่ง(Additive Masterbatch)

       เป็นเคมีภัณฑ์ต่างๆ  ที่ใช้เติมลงใน
ผลิตภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์
ให้ดีขึ้น ให้ได้คุณสมบัติตามต้องการ โดย
สารเคมีเหล่านี้สามารถผสมกลมกลืนกับตัว
โพลิเมอร์ได้เป็นเนื้อเดียวกัน โดยสามารถ
จะแทรกซึมเข้าไปได้ถึงระดับโมเลกุล แบ่ง
คุณสมบัติของสารเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

  • สารปรับปรุงสมบัติเชิงกล
              แคลเซียมเม็ด  สารกันยุบ  สารทำให้นิ่ม
  • สารปรับปรุงสมบัติด้านผิวหน้าโพลิเมอร์
              สารกันไฟฟ้าสถิตย์  ผงเงา
  • สารปรับปรุงสมบัติทางเคมี
              สารกันเหลืองหรือสารกันเสื่อม  สารดูดซับแสงUV
              สารเพิ่มความเสถียรต่อแสงUV  สารหน่วงไฟ  
              ผงกัดขาว-ฟ้า
  • สารปรับปรุงสมบัติด้านความสวยงาม
              สารกันเชื้อรา
  • สารช่วยเหลือทางด้านการแปรรูป

              ผงเงา  ยาพองหรือสารฟู

     ## นอกจากนี้ยังผลิตสารเติมแต่งต่างๆ (additives) ในรูปของเม็ด
ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับสีเม็ดให้กับลูกค้าเพื่อสะดวกต่อการใช้งานด้วย

 

 

รายละเอียดต่างๆ ของผลิตภัณฑ์สารเติมแต่ง

- สารกันเหลืองหรือสารกันเสื่อม (ANTIOXIDANT)

          เป็นสารที่ใส่ในโพลิเมอร์  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปฏิกิริยากับ
ออกซิเจน ทำให้เกิดอนุมูลอิสระซึ่งจะไปทำลายโครงสร้างโมเลกุลของ
โพลิเมอร์ ช่วยป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ออกเหลืองในขั้นตอนการผลิต
ในขณะขึ้นรูป และช่วยยืดอายุการใช้งานของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ไม่ให้
เสื่อมสภาพเร็ว
                                                                (กลับสู่หัวข้อ)


- ผงเงา

          เป็นสารที่ช่วยทำให้ผิวหน้าของชิ้นงาน เกิดความมันเงาและ
ช่วยให้การไหลตัวของพลาสติกในกระบอกดีขึ้น โดยตัวมันทำหน้าที่
เป็นตัวเคลือบผิวหน้าชิ้นงานโพลิเมอร์ให้เกิดความเงาวาวสวยงาม
และเป็นตัวช่วยกระจายสารให้สีในส่วนผสมของคอมปาวด์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ ทำให้ชิ้นงานออกได้เร็วและไม่ติดโมลด์
                                                                (กลับสู่หัวข้อ)


- สารดูดซับแสงUV (ULTRAVIOLET ABSORBER)

          เป็นสารเคมีที่ใส่ในโพลิเมอร์เพื่อดูดซับแสงUV ที่มีพลังงาน
สูง โดยการเปลี่ยนรังสีUVเหล่านี้ให้เป็นพลังงานความร้อนในระดับที่
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อโพลิเมอร์ ช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพ
ของโพลิเมอร์จากแสงอัลตร้าไวโอเลต ทำให้ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงาน
มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
                                                                (กลับสู่หัวข้อ)


- สารเพิ่มความเสถียรต่อแสงUV(ULTRAVIOLET STABILIZER)

          เป็นสารที่ใช้เพื่อป้องกันการเสื่อมจากแสงUVเช่นกัน แต่มันจะ
ทำหน้าที่คนละอย่างกับสารดูดซับแสงUV คือมันจะไม่ดูดซับรังสีUV
แต่จะไปยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระ การถ่ายเทพลังงาน และการเกิดกลุ่ม
PEROXIDE บนโมเลกุลของโพลิเมอร์
          หมายเหตุ : ควรใช้สารดูดซับแสงUV ร่วมกับสารเพิ่มความเสถียร
ต่อแสงUV จะให้ผลดีและมีประสิทธิภาพต่อการป้องกันผลกระทบของรังสี
UV ต่อโพลิเมอร์
                                                                (กลับสู่หัวข้อ)


- สารหน่วงไฟ (FLAME RETARDANT)

          เป็นสารเคมีที่จำเป็นต้องใส่ในผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ในวงการ
ก่อสร้าง เช่น ประตู หน้าต่าง พีวีซี วงกบประตู หน้าต่าง แผ่นยางปูพื้น
อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ โดยสารหน่วงไฟนี้จะเป็นตัวที่ช่วย
หยุดการลุกไหม้ของผลิตภัณฑ์
                                                                (กลับสู่หัวข้อ)


- แคลเซียมเม็ด

          มีลักษณะเช่นเดียวกับสีเม็ด (MASTERBATCH) มีสีขาว คงทน
ต่อความร้อนได้ถึง 300 °C ความหนาแน่นระหว่าง 1.7 +/- 0.1 กรัม/
ลบ.ซม. เหมาะที่จะใช้กับงานเป่าฟิล์ม PE,PP ใช้งานสะดวก ช่วยเพิ่ม
เนื้อผลิตภัณฑ์ และ/หรือช่วยลดต้นทุน เพิ่มคุณสมบัติด้านความทนทาน
ต่อแรงกระแทกและด้านความแข็งตึง (Stiffness) ช่วยให้คายความร้อน
ได้ดี เย็นตัวเร็ว ได้ผลผลิตเพิ่ม
                                                                (กลับสู่หัวข้อ)


- สารกันยุบ

           เป็นผงละเอียดสีขาว   ลื่น และ ผลักน้ำ (ทำให้น้ำไม่เกาะ)
เป็นสารประกอบจำพวกแมกนีเซียมซิลิเกต   มีความหนาแน่นเท่ากับ
2.75 กรัม/ลบ.ซม. เมื่อใส่ในผลิตภัณฑ์จะช่วยให้พลาสติกทนความร้อน
และความชื้นได้ดี จึงช่วยป้องกันการยุบตัวของพลาสติกขณะเย็นตัวลง
อาจใช้เป็นสารกันติด สำหรับแผ่นฟิล์มบางๆได้ และถ้าใช้กับเม็ด PP 
จะช่วยให้เนื้อพลาสติกใสขึ้น
                                                                (กลับสู่หัวข้อ)


- ยาพองหรือสารฟู (BLOWING AGENT)

           เป็นสารที่เติมลงในโพลิเมอร์เพื่อให้สลายตัวเกิดเป็นฟองก๊าซ
แทรกอยู่ในเนื้อโพลิเมอร์ เมื่อได้รับความร้อน ณ อุณหภูมิใดอุณหภูมิ
หนึ่ง แล้วแต่สารที่ใช้ ใช้ในการผลิตวัสดุประเภทโฟม ฉนวนกันความร้อน
รองเท้าฟองน้ำ  ช่วยลดปริมาณการใช้โพลิเมอร์  ทำให้ผลิตภัณฑ์มี
น้ำหนักเบา
                                                                (กลับสู่หัวข้อ)


- สารกันเชื้อรา (EUROBIOCIDE)

           เป็นสารประกอบของ silver ion ที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งการ
เกิดเชื้อรา และจุลชีพต่างๆ เป็นสารกันเชื้อราประเภทอนินทรีย์ (inorganic
microbial)  ที่มีความปลอดภัยในการใช้มากที่สุด  และไม่ก่อให้เกิด
อันตรายใดๆ ต่อผู้ใช้และผู้บริโภค ปลอดภัยจากสารก่อมะเร็ง (ไม่เหมือน
สารกันเชื้อราจำพวก organic ที่มีอันตรายสูง ปัจจุบันจัดเป็นสารต้องห้าม)
ป้องกันและหยุดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อราบนผลิตภัณฑ์
มีประสิทธิภาพคงทนถาวรตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือสินค้า
นั้นๆ ตลอดจนยับยั้งการเกิดกลิ่นบนผลิตภัณฑ์เนื่องจากการเจริญเติบโต
ของแบคทีเรีย
                                                                (กลับสู่หัวข้อ)


- สารกันไฟฟ้าสถิตย์ (ANTISTATIC)

           คุณสมบัติเป็นสารช่วยลดการสะสมไฟฟ้าสถิตย์บนผิวโพลิเมอร์
โดยเคลือบผิวหน้าของชิ้นงานโพลิเมอร์ ใช้ป้องกันการแลกเปลี่ยนประจุ
ไฟฟ้าระหว่างโพลิเมอร์กับสิ่งอื่นๆ ในส่วนของผิวเฉื่อยต่อการแลกเปลี่ยน
ประจุไฟฟ้า และเป็นสารหล่อลื่นภายในได้ด้วย
                                                                (กลับสู่หัวข้อ)


- สารทำให้นิ่ม (PLASTICIZER)

          เป็นสารที่ใส่ในโพลิเมอร์หรือผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อให้มีความ
อ่อนนุ่ม  และ  ยืดหยุ่นตัว  โพลิเมอร์ที่ใช้พลาสติกไซเซอร์มาก  คือ 
โพลิไวนิลคลอไรด์ หรือ พีวีซี ส่วนพลาสติกไซเซอร์ที่นิยมใช้กันมากคือ
น้ำมัน D.O.P. (Dioctyl Phthalate) ทำให้พลาสติกหรือโพลิเมอร์มีความ
อ่อนตัวเพิ่มขึ้นไม่แตกง่ายเมื่อได้รับแรงกระแทก มีความสามารถในการ
หักงอ ความสามารถในการยืดตัวออก และลดความหนืดของโพลิเมอร์
หลอมเหลว ทำให้กระบวนการขึ้นรูปทำได้ง่าย
                                                                (กลับสู่หัวข้อ)


- ผงกัดขาว-ฟ้า (OPTICAL BRIGHTENER)

          เป็นสารที่ช่วยเพิ่มความสว่างเรืองแสงให้แก่ชิ้นงาน โดยมันจะ
ดูดกลืนแสงช่วงอัลตร้าไวโอเลท แล้วปล่อยแสงน้ำเงินเรืองแสงออกมา
ช่วยให้สีของชิ้นงานขาวสว่างสดใสขึ้น ปิดบังสีเหลืองตามธรรมชาติของ
พลาสติกไว้ เพิ่มความขาวให้แก่พลาสติกรีไซเคิล
                                                                (กลับสู่หัวข้อ)

 

 

 

Back to first page >>